Algemene voorwaarden Lobke Faasen – Diëtist

1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Diëtist: Professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Opdrachtgever: alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen ‘Lobke Faasen – Diëtist’ en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op.

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van een natuurlijk rechtspersoon verricht.

Intakeformulier: formulier wat de diëtist toestuurt aan een opdrachtgever alvorens een dienst start. Op het intakeformulier staan algemene gegevens en vragen die de gezondheidssituatie van de cliënt schetsen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen tussen Lobke Faasen, hierna te noemen de diëtist, en de opdrachtgever, tenzij de diëtist en de opdrachtgever voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de diëtist en de opdrachtgever gaat in nadat de opdrachtgever het intakeformulier retour stuurt naar de diëtist en geldt gedurende de tijd dat de opdrachtgever onder begeleiding is bij de diëtist.
 2. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van de diëtist worden overgedragen.
 3. Een opdrachtgever heeft bij het aanmelden het recht om aan de diëtist mee te delen dat hij/zij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op het retoursturen van het intakeformulier. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Betaling

 1. Na het eerste consult, ontvangt de opdrachtgever een factuur. De betaling dient uiterlijk 31 dagen na de factuurdatum op de rekening van de diëtist te zijn binnengekomen.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de opdrachtgever een betalingsherinnering gestuurd. De opdrachtgever krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen.
 3. Indien een betaling uitblijft binnen het gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten verstaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de diëtist verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 6. Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.
 7. De diëtist is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. Indien er problemen voordoen dient de opdrachtgever zelf contact op te nemen met de betreffende bank.
 8. De diëtist is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de opdrachtgever te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Vergoedingen

 1. De diëtist is direct toegankelijk. Echter, voor vergoeding kan de verzekeraar vragen om een verwijzing. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. Een verwijzing kan de opdrachtgever zelf aanvragen bij een arts of medisch specialist.
 2. De opdrachtgever dient zelf de rekening in te dienen bij de zorgverzekering voor een vergoeding. Het is afhankelijk van de zorgverzekering en de polis hoe hoog deze vergoeding is.

Diensten en verplichtingen partijen

 1. Doordat de diensten van de diëtist online geleverd worden, kan de diëtist niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 2. Indien er geen goede Skype verbinding tot stand is te brengen op het moment dat een Skype consult is gepland, zal de diëtist de opdrachtgever telefonisch benaderen. Een Skype consult verandert dan automatisch in een telefonisch consult. De opdrachtgever heeft geen recht op een extra consult.
 3. De diëtist zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij van de opdrachtgever ontvangt.
 4. De opdrachtgever is verplicht in zijn algemeenheid juiste, volledige en correcte informatie aan te leveren en dat eventuele wijzigingen, indien deze verandert, door de opdrachtgever worden doorgegeven.
 5. De opdrachtgever gaat akkoord dat de diëtist alle door de opdrachtgever aangedragen en door gebruik

Wet gebruik BSN in de zorg

 1. Conform de Wet BSN in de zorg is het de diëtist verplicht te vragen naar het Burgerservicenummer (BSN) van de opdrachtgever.

Risico en aansprakelijkheid

 1. Het advies van de diëtist is resultaatgericht, maar resultaat kan niet worden gegarandeerd. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van, door de diëtist verstrekte adviezen.
 2. De diëtist is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 3. De diëtist is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door de diëtist geleverde diensten.
 4. De diëtist is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de opdrachtgever zijn aangeleverd.
 5. De diëtist is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door de diëtist geleverde diensten.

Klachten

 1. Een opdrachtgever dient een klacht in eerste instantie te bespreken met de diëtist. De opdrachtgever dient kenbaar te maken waarover hij/zij ontevreden is of wat hij/zij anders wenst. De diëtist streeft ernaar om er samen uit te komen en te zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenportaal zorg, via de website: https://klachtenportaalzorg.nl

Communicatie

 1. Communicatie tussen de diëtist en de opdrachtgever verloopt per e-mail, Skype, Facebook Messenger en telefonisch.
 2. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de diëtist de opdrachtgever mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien de diëtist dit nodig acht.

Slotbepaling

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met de diëtist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de diëtist en een opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van één van de aangeboden diensten verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
 4. De diëtist is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe aanmeldingen.