Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Lobke Faasen
Asterhof 9
3355BP Papendrecht
[email protected]
KvK-nummer: 66093937
BTW identificatienummer: NL002335394B69

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt gesloten tussen LobkeFaasen.nl en de consument.

LobkeFaasen.nl behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De consument stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing is.

Artikel 3 – Aanbod

LobkeFaasen.nl verkoopt digitale online producten.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als LobkeFaasen.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Registratie

Om een digitaal online product te bestellen, moet u persoonlijke gegevens verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld en dienen actueel te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden goed beschermd. Meer hierover kunt u lezen in de Privacy Policy. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account. Tevens wordt na het aanmelden voor een online training automatische op de maillijst van LobkeFaasen.nl geregistreerd. U kunt zichzelf op ieder gewenst moment afmelden voor de maillijst.

Artikel 5 – Betaling

Van ieder product is de totaalprijs aangegeven. U kunt afrekenen met iDeal en Bancontact.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Artikel 7 – Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie de Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op de teksten, foto’s, beelden en andere materialen zijn eigendom van LobkeFaasen.nl of heeft LobkeFaasen.nl in beheer met toestemming van de rechthebbende. Het gebruik van de consument mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als de consument een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst kan de consument deze sturen naar [email protected]. De klacht wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat deze is ontvangen afgehandeld. Indien het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt de consument binnen 5 werkdagen een bevestiging dat de klacht is ontvangen en wordt de consument op de hoogte gesteld wanneer een inhoudelijk antwoord verwacht wordt. Als de klacht niet onderling kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.