Privacyverklaring

Identiteit

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist, gevestigd aan de Chico Mendesring 102, 3315MB Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lobke Faasen is de vertegenwoordiger van Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist. Zij is te bereiken via mail@lobkefaasen.nlof tel. 06 40 25 73 46

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • Gezondheidsgegevens: medische geschiedenis, ziektebeelden, klachten, gewicht
 • Gezinssamenstelling
 • Rapportage van de gevoerde consulten
 • Skypeadres
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt in ons mailsysteem om nieuwsbrieven via mail te versturen:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u zichzelf aanmeld voor een webinar:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Doelen en grondslagen

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen met de nadergenoemde doeleinden:

Uitvoeren van de overeenkomst:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres voor het afhandelen van uw betaling.
 • Telefoonnummer, e-mailadres en Skype-adres voor het bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Geslacht, gezondheidsgegevens, gezinssamenstelling, rapportage van de gevoerde consulten, Skype adres en overige gegevens die u actief verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

Zonder deze gegevens kan Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist haar diensten zoals genoemd in de overeenkomst niet uitvoeren.

Wettelijke verplichting:

 • Voor- en achternaam en BSN-nummerop grond van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Na toestemming:

 • Voornaam en emailadres voor het correct versturen van de nieuwsbrief
 • Voornaam en emailadres voor het correct versturen van e-mails die u er op attenderen dat u zich heeft aangemeld voor een webinar
 • Gegevens over uw activiteiten op de website voor het analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren

De website en/of dienst van Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. Of een bezoeker ouder is dan 16 jaar is echter helaas niet te controleren. Ouders/verzorgers wordt om die reden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via mail@lobkefaasen.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De volgende gegevens worden 15 jaar bewaard vanaf de laatste behandeling op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • Gezondheidsgegevens: medische geschiedenis, ziektebeelden, klachten, gewicht
 • Gezinssamenstelling
 • Rapportage van de gevoerde consulten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeldin correspondentie en telefonisch

Gegevens in het boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, op grond van de wettelijke bepaling fiscale bewaarplicht.

Uw voornaam en e-mailadres wordt opgeslagen zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven. Wanneer u zichzelf heeft aangemeld om een webinar bij te wonen, wordt u automatisch ook aangemeld voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat de gegevens die worden verwerkt n.a.v. een aanmelding voor een webinar tevens worden opgeslagen zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.

Gegevens over uw activiteiten op de website op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s en advertentie-ID’s worden 14 maanden bewaard.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan die het verplicht maken de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Ontvangers van gegevens

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijv. bij een rapportage naar een verwijzer).

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Indien u een klacht tegen mij indient bij Klachtenportaal Zorg zal voor een goede afhandeling van deze klacht uw gegevens moeten worden gedeeld met Klachtenportaal Zorg.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten:

 • Moneybird: beveiligd boekhoudsysteem
 • Mailchimp: autoresponders voor het versturen van een nieuwsbrief
 • WebinarGeek: om webinar mee te geven
 • Google Analytics: voor uw activiteiten op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist zich dient te houden (bijvoorbeeld voor de opgave aan de belastingdienst).Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist. Ten slotte heeft u het op gegevensoverdraagbaarheid; een verzoek om de persoonsgegevens waarover Lobke Faasen – Plantaardige Diëtist beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt zich beroepen op bovengenoemde rechten door een mail te sturen naar mail@lobkefaasen.nl. In geval van een verzoek tot inzage, bent u verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer mogen hierbij worden zwartgemaakt, ter bescherming van uw privacy.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons